opgemaakt met Haza-21 - 6 mrt 2020


J. Sturkop - Genealogie en kwartierstaten Sturkop
Startpagina

Deze pagina geeft toegang tot de met Haza-21 gegenereerde webpagina's van deze database.

  Dit is een publicatie van J. Sturkop te 7311 CL APELDOORN.
  E-mail: info@sturkop.nl
Creative Commons-Licentie

Voorwoord (Meest recente update: februari 2020).

Inhoud en bronvermelding.
Deze site bevat publiek toegankelijke gegevens. Ze vormen een subset van de complete genealogische database Sturkop & Sturhoofd. Van personen die nog in leven zijn wordt hier geen informatie getoond, met uitzondering van hen die daartoe toestemming gaven. Er is naar gestreefd alle na 1917 geboren personen die mogelijk nog in leven zijn niet in deze website op te nemen. Ook mogelijk gevoelige gegevens zijn weggelaten. Alle persoonsvermeldingen in deze site zijn gebaseerd op verifieerbare bronnen, die op de persoonspagina's kunnen worden opgeroepen.
Tip 1: Er is veel meer informatie dan te zien valt in de persoonsgegevens. Klik daartoe onderaan de betreffende persoonspagina op 'Bronnen'.
Tip 2: Niet alle kinderen (of het volledige aantal kinderen) van de personen zijn altijd opgenomen. Alleen voor zover die bekend en/of onderzocht zijn. Zie ook hier: de bronnen.
Tip 3: Niet alle datums, plaatsen en spelling van namen) zijn altijd correct. In de oudere archieven staan vaak foute geboorte-, huwelijks- of overlijdensgegevens. Gegevens uit de Burgerlijke Stand en meer recente Bevolkingsregisters zijn juist.

Foto's en bijlagen.
Deze website bevat een klein deel van alle beschikbare illustraties. Er is een fotogalerij, maar van sommigen zijn zeer veel foto's en andere illustraties beschikbaar. Daaronder bevinden zich ook tekeningen en schilderijen, handtekeningen, familieannonces, foto's van woningen, kortom alles wat een teken van het bestaan van de betrokkenen vertegenwoordigt. Deze documentatie is per e-mail (zie links bovenaan) opvraagbaar. Van iedere naamdrager Sturkop en Sturhoofd en naamvarianten (tot en met de zesde generatie) is in deze site, onderaan op hun persoonsscherm, een bijlage met alle beschikbare documentatie op te roepen, voor zover die is teruggevonden. Voor andere personen kan eveneens zo'n bijlage worden aangevraagd per e-mail (zie links bovenaan). De bijlagen voor de generaties 7 en 8 zijn op die manier eveneens voorhanden.

Omvang en updating.
Over de Genealogie Sturkop & Sturhoofd zijn van 2009 - 2014 drie delen in boekvorm gemaakt. Daarin staan vrij complete levensverhalen van elke naamgenoot; de webpagina's bevatten echter vaak (veel) meer informatie. Uiteraard komen altijd weer nieuwe gegevens ter beschikking. Die informatie wordt bijgehouden en gemeld in de nieuwsblog https://sturkop.nl/berichten/

Algemeen.
Er is gestreefd naar een zo omvangrijk mogelijke verzameling informatie. Er is op gelet dat gevoelige gegevens achterwege blijven. Desondanks kan iets over het hoofd zijn gezien; commentaar is welkom per e-mail (zie links bovenaan).


Genealogie

Algemeen

 Register van familienamen en patroniemen
 Organisaties en Rechtspersonen
 Register van bronnen
 Fotogalerij van personen

Kwartierbladen

 Jacobus Sturkop (Ko) (1939)
 Louise Germaine Siemons (Loes) (1946)

Nakomelingen

 Parenteel van Jekuthiel genaamd Koopman (stamvader geslacht Sturkop/Sturhoofd)
 Parenteel van het geslacht Starkopf (Polen en USA)